VAI TRÒ CÁC CHẤT DINH DƯỠNG THIẾT YẾU CỦA CÂY

1, Đạm (N)

a, Vai trò của đạm

- Đạm là thành phần cơ bản của chất Protein, mà protein là chất quan trọng nhất trong cơ thể sinh vật, không có protein thì không có sự sống. 

Đạm thúc đẩy sự nẩy chồi, ra lá, sự lớn lên của quả, tăng lượng sinh khối và năng suất cao. 

b, Nhu cầu cần đạm của cây

-  Dạng đạm mà cây hút chủ yếu là dạng đạm vô cơ amon (NH4+) và nitrat (NO3-). Cây cũng có thể hút trực tiếp các chất hữu cơ có đạm phân tử nhỏ dạng amin, nhưng không nhiều. 

Đạm cần thiết trong suốt quá trình sinh trưởng phát triển. Ở giai đoạn đầu, cây cần đạm để phát triển rễ, thân lá, tạo cơ sở cho năng suất cao sau này. Ở giai đoạn sau  cây cần đạm để tạo nên các chất tích lũy trong quả, trong hạt. 

c, Đạm trong đất

Lượng đạm tự nhiên trong đất có được từ nguồn vi sinh vật, nước mưa, phù sa và phân giải từ các hợp chất hữu cơ.

 

2, Lân (P)

a, Vai trò của Lân đối với cây

- Lân cần thiết cho sự phân chia tế bào, sự phát triển của mô phân sinh, kích thích hệ rễ, hình thành mầm hoa và phát triển quả, quyết định chất lượng hạt giống. 

Tăng khả năng chống chịu các điều kiện bất lợi như rét, hạn, sâu bệnh. 

b, Nhu cầu Lân của cây trồng

Cây non rất mẫn cảm với Lân, nếu thiếu lân ở thời kỳ cây con sẽ cho hiệu quả rất xấu về sau dù có bón thêm cũng không khắc phục được.

Vì vậy cần cung cấp lân cho cây ngay từ giai đoạn đầu bằng bón lót và bón thúc sớm. 

C, Lân trong đất

Nguồn lân tự nhiên trong đất phụ thuốc vào thành phần cơ giới, hàm lượng chất hữu cơ trong đất và điều kiện khí hậu. 

Lân trong đất tồn tại 2 dạng là Lân hữu cơ và Lân vô cơ

3. Kali

a, Vai trò của kali đối với cây

Kali tham gia tích cực vào quá trình quang hợp, hô hấp, tổng hợp và chuyển hóa vật chất, tích lũy về cơ quan dự trữ. 

b, Nhu cầu kali của cây

Nhu cầu kali của cây trồng thay đổi trong suốt mùa vụ. Cây hàng năm cần ít kali khi còn nhỏ. Khi lớn lên nhu cầu kali gia tăng, nhất là giai đoạn sắp ra hoa và nuôi trái.

C, kali trong đất

Kali tồn tại trong dất chủ yếu ở dạng khoáng, chiếm 98-99% kali tổng số, nhưng cây không hấp thu trực tiếp được. Số ít kali còn lại được hấp thụ trao đổi trên bề mặt keo đất và hòa toan trong dung dịch đất